Wczoraj, 8 grudnia 2016 w Zespole Szkół Niepublicznych WILIAMS miało miejsce podsumowanie projektu „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2016”. 
W spotkaniu uczestniczyli – uczestnicy projektu - wolontariusze Mobilnego Klubu Wolontariusza, Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej STELLA oraz Dyrekcja szkoły WILIAMS.

Kolejna impreza z Naszym udziałem za nami! 9 października odbył się Bieg Caritas, którego sponsorem był WILIAMS. Uczestnikom nie przeszkadzało zimno i deszcz, ważna była idea happeningu. Wspaniała atmosfera panowała zarówno wśród uczestników, jak i wśród osób towarzyszących. Cieszymy się, że My też mogliśmy uczestniczyć w tak radosnym wydarzeniu!

W czwartkowe popołudnie grupa młodzieży, która dołączyła do inicjatywy Mobilny Klub Wolontariatu spotkała się w siedzibie klubu – ZSN Wiliams. Spotkanie otworzył dyrektor szkoły Artur Juszczak, który witając nowych wolontariuszy mówił o potrzebie zaangażowania się młodzieży w działania pożytku publicznego. Aktywnym partnerem klubu jest Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella, które wspólnie ze specjalistami z zakresu edukacji, reintegracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu, ekonomii społecznej oraz rynku pracy opracowało innowacyjny program skierowany do młodzieży, dotyczący przedsiębiorczości społecznej na lokalnym rynku pracy, edukacji obywatelskiej oraz animacji młodzieżowych liderów. Program będzie wdrażany w klubie i będzie służył promocji wolontariatu i działalności pożytku publicznego w różnych dziedzinach życia młodzieży.

„Chciałabym pokonać swoją nieśmiałość. Uczestnicząc tu –chciałabym spełnić się w roli wolontariusza, pomagać innym (…)” Paulina

„Oczekuję, że poprzez uczestnictwo w projekcie znajdę drogę do tego co chce robić w życiu by mieć z tego przyjemność, poczucie, że jestem komuś potrzebna oraz, że robię coś dobrze (…)” Klaudia

„ Chciałabym uczestniczyć w akcjach charytatywnych. Chce pomagać osobom potrzebującym. Poprzez uczestnictwo zdobędę widzę na temat niesienia pomocy oraz poszerzę ją o nowe tematy (…) Andżelika

W ramach tegorocznej działalności Klubu zaplanowano szereg przedsięwzięć, które będą realizowane na terenie szkoły i miasta. Pierwszym ważnym wspólnym działaniem była promocja naszego Klubu podczas Miejskich Dni Organizacji Pozarządowych.

Uprzejmie informujemy Słuchaczy Szkoły dla Dorosłych WILIAMS o rozpoczynających się semestrach na następujących kierunkach:


17-18  września 2016r.


- Administracja sem. III
- BHP sem. III
- LO sem. V
- LO sem. III


24-25 września 2016r.


- Administracja sem. II
- Eksploatacja Portów i Terminali sem. II
- Turystyka Wiejska sem. I

- Administracja sem I

- LO sem I

Więcej informacji w sekretariacie szkoły w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 82 569 67 41. Dodatkowo informujemy, że szczegółowe plany zajęć zostaną wywieszone w szkole na tablicy ogłoszeń. Serdecznie zapraszamy

Po przerwie wakacyjnej już w najbliższy piątek w Szkole dla Dorosłych WILIAMS ul. Nowy Świat 3 wracają bezpłatne porady prawne. Prawnik będzie do Państwa dyspozycji od godz. 16.00 - nie obowiązują zapisy. Serdecznie zapraszam! PYTAJ O WSZYSTKO TO NIC NIE KOSZTUJE ;-)

            Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej "Stella" od lipca br. rozpoczyna realizację

projektu pod nazwą „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2016. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”.


            Projekt zakłada aktywizację społeczną młodzieży i będzie obejmował wdrożenie, opracowanego lokalnego programu aktywizacji społecznej młodzieży z wykorzystaniem potencjału i zasobów szkoły ponadgimnazjalnej, działającego w niej Klubu Młodzieżowego oraz instytucji zatrudnienia socjalnego – KIS - działającego w strukturze Stowarzyszenia.

            Projekt realizowany będzie ze współudziałem PUP, lokalnych podmiotów ekonomii społecznej między innymi spółdzielni socjalnej „Dębowy Las” oraz placówki edukacyjnej - Zespołu Szkół Niepublicznych WILIAMS.

            Zadanie będzie realizowane na terenie Chełma. Uczestnicy to 15 osobowa grupa młodzieży w wieku 15 – 25 lat z terenu miasta Chełm i powiatu chełmskiego, uczęszczającą do Zespół Szkół Niepublicznych WILIAMS, skupiona wokół działającego przy szkole Klubu Młodzieżowego i Mobilnego Klubu Wolontariatu.

            Głównym celem projektu jest rozszerzenie funkcjonowania Klubu Młodzieżowego o działania aktywizacyjne dla młodzieży, realizowane z wykorzystaniem potencjału i doświadczenia podmiotu zatrudnienia socjalnego – KIS współpracującego z PUP, spółdzielnią socjalną, placówką edukacyjną -Zespołem Szkół Niepublicznych WILIAMS. W ramach zadania planowane utworzenie Mobilnego Klubu Wolontariatu, który będzie służył wzmocnieniu aktywności społecznej i zawodowej uczestników.

Mobilny Klub Wolontariatu to innowacyjne podejście do pracy woluntarystycznej zainicjowane przez młodzież we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Społecznej Stella. Jego jest promocja aktywności fizycznej i ekologii oraz umożliwienie komunikacji młodzieży niezamożnej, często mieszkającej na terenach wiejskich.

Zakres projektu będzie obejmował dwa bloki działań:

Blok obligatoryjny tj:

wsparcie specjalistyczne dla uczestników, które będzie służyło animacji i edukacji w tworzeniu przestrzeni dla aktywności młodzieży, że szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie kompetencji społecznych, na włączanie środowisk młodzieżowych w rozwój wolontariatu i lokalnej przedsiębiorczości społecznej oraz wykorzystywanie innowacyjnych pomysłów środowiska młodzieżowego w budowaniu spójności społecznej. W ramach wsparcia zostanie wdrożony, opracowany z udziałem reprezentacji środowiska młodzieżowego, lokalny program w zakresie aktywizacji społecznej młodzieży.

Program będzie obejmował swym zakresem zagadnienia i działania:

-edukację obywatelską, zmierzającą do przyszłościowego zwiększenia uczestnictwa młodego pokolenia w procesach podejmowania decyzji;

-animację młodzieżowych liderów – naukę tworzenia i organizowania własnych grup formalnych (stowarzyszeń) oraz grup nieformalnych, które będą mogły w przyszłości uczestniczyć w partycypacyjnym projektowaniu miejsc integracji, spędzania wolnego czasu, działalności pożytku publicznego itp.;

-naukę samoorganizacji i reprezentacji środowiskowej – nauka i ćwiczenie procesu tworzenia i rozwoju ciał reprezentujących młodzież np. samorząd szkolny, rady młodzieżowe etc.;

-edukację wolontariatu i ekonomii społecznej – rozszerzenie wiedzy z zakresu organizacji wolontariatu i ekonomii społecznej;

-edukację dla rozwoju osobistego, wzmocnienia motywacji, poczucia własnej wartości oraz aktywizacji zawodowej, wykorzystanie form prozatrudnieniowych - staże dla uczestników projektu.

Natomiast blok działań fakultatywnych obejmie opracowanie i wdrożenie lokalnego programu dotyczącego przedsiębiorczości społecznej na lokalnym rynku pracy, który przeznaczony będzie dla młodzieży. Program będzie zawierał niezbędne kompendium wiedzy do wykorzystania przede wszystkim w szkołach lub innych instytucjach i podmiotach. Będzie obejmował: wiedzę o podstawowych formach przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej, podmiotach reintegracyjnych na wypadek pierwszych niepowodzeń na rynku pracy, wiedzę o akademickich biurach karier i inkubatorach przedsiębiorczości akademickiej, promowaniu i wsparciu spółdzielczości uczniowskiej i akademickiej.

Odbiorcami działań fakultatywnych będą placówki edukacyjne, ponadgimnazjalne z terenu powiatu chełmskiego i M. Chełm, organizacje pozarządowe wspierające przedsiębiorczość społeczną.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2016 r.