Nasza oferta

technik admNauka trwa 2 lata (cztery semestry). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji oraz kwalifikację obsługa klienta w jednostkach administracji. Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do podjęcia pracy w zawodzie, w tym do: wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej; sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych; prowadzenia postępowania administracyjnego.

technik bhpNauka w Szkole trwa 3 semestry (1,5 roku). Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Absolwent uzyskuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikację – zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do wykonywania zadań realizowanych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy.

liceum dla dor

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych WILIAMS w Chełmie to placówka, która istnieje od 2010r. To propozycja dla osób, które będą miały możliwość uczęszczania na zajęcia, które są przeznaczone na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia „średniego” Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna skutecznie przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego. Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego otwiera drogę na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych. Naukę w Liceum może kontynuować absolwent gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej lub szkoły podstawowej.


technik ekspNowy kierunek kształcenia w Policealnej Szkole WILIAMS w Chełmie nauka trwa – 2 lata (4 semestry) podbudowa: przyjmujemy absolwentów liceum ogólnokształcącego, nie jest wymagany zdany egzamin maturalny;

technik tur       

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim
i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją. Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, do dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do:

1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;

2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;

3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;

4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem ( Dz. U. z 2012 r. poz 109) Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi ukończenie kierunku Technik Turystyki Wiejskiej daje kwalifikacje rolnicze.

opiekun Policealna Szkoła Medyczna Wiliams w Chełmie oferuje nowy kierunek po którym można uzyskać kwalifikację i zostać zawodowym opiekunem osoby w podeszłym wieku i pomocy jej w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami.
Do zadań opiekunki osoby starszej przeważnie należą: pomoc w czynnościach związanych z higieną osobistą, przygotowanie oraz podawanie posiłków, robienie zakupów, przypominanie o braniu lekarstw, dotrzymywanie towarzystwa oraz ogólna opieka nad gospodarstwem domowym.
UWAGA!
Osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji nie powinny wykonywać takich czynności jak : cewnikowanie, obsługa sądy, robienie zastrzyków, podawanie lekarstw wcześniej nie
zaaprobowanych przez lekarza itp...

opiekun pom spol

Policealna Szkoła Medyczna Wiliams w Chełmie oferuje nowy kierunek.
Podejmując naukę w dwuletniej szkole policealnej na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej nauczysz się:

  • rozpoznawać i oceniać stan funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej,

  • zasad i sposobów opracowywania indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasobów instytucji,

  • sposobów sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielać jej wsparcia emocjonalnego,

  • utrzymywać sprawności i aktywizować podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym,

  • wspierać oraz motywować osoby podopieczne do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiającego samorealizację,rozwijanie zainteresowań i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie zachowania.

Absolwent Szkoły Policealnej na kierunku opiekun w domu pomocy społecznej:

  • może pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.