Aranżacja Ogrodów

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

 

 • zdobycie nowego zawodu    

 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,     

 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie    posiadają potwierdzonej kwalifikacji,        

 • uzupełnienie swojego wykształcenia,     

 • udoskonalenie swoich umiejętności,        

 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.    Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie.

 • podstawowe,       

 • gimnazjalne,       

 • zawodowe,       

 • średnie,        

 • wyższe.    


Jakie dokumenty należy złożyć?   

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,  

 • kwestionariusz osobowy,        

 • umowa    

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w zawodzie, ( skierowanie wydawane w sekretariacie Szkoły )


Kwalifikacje: 

ORG.03. Projektowanie, urządzanie i pielegnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu,Czego się nauczysz na kkz?


W zakresie kwalifikacji uczestnik projektuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, wykonuje pielęgnację parków, starodrzewu, kieruje i nadzoruje pracą podległych pracowników. W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych wyznacza drzewa do wycięcia, organizuje pielęgnacje powierzonej zieleni na osiedlach, w parkach, przed obiektami użyteczności publicznej oraz w ogrodach przydomowych.

   

Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji ?

1 rok


Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji ORG.03, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.


Co otrzymasz po ukończeniu kursu?  

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim    

 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.    Perspektywy zatrudnienia:

    

  

 1. jednostki opracowujące projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,          

 2. jednostki administracji samorządowej ( m.in. wydziały: ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp. ),        

 3. w placówkach służb ochrony przyrody,    

 4. w szkółkach drzew,   krzewów i roślin ozdobnych

 5. samodzielna działalność gospodarcza


Zalety nauki na kkz: 

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie,    którego wyodrębniono daną kwalifikację,       

 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową,        

 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,     

 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich    kwalifikacji,        

 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać już w 1 rok ,       

 • dzięki zaocznej organizacji zajęć uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,       

 • uczestnicy kursu są zobowiązani do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje    zawodowe,    

   
Zarezerwuj miejsce już dziś!