KKZ Fotograf NOWOŚĆ

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:


 • zdobycie nowego zawodu    

 • kontynuację nauki dla osób,    które przerwały naukę zawodu,        

 • nabycie wiedzy i umiejętności    dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie    posiadają potwierdzonej kwalifikacji,       

 • uzupełnienie swojego    wykształcenia,    

 • udoskonalenie swoich umiejętności,         

 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.    Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie.

 • podstawowe,    

 • gimnazjalne,       

 • zawodowe,        

 • średnie,        

 • wyższe.    


Jakie dokumenty należy złożyć?   

 • świadectwo ukończenia    odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,       

 • kwestionariusz osobowy,       

 • umowa   

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do    kształcenia w zawodzie, ( skierowanie wydawane w sekretariacie    Szkoły )


Kwalifikacje: 

1)  AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

2)  AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych


Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji ?

10 miesięcy / jedna kwalifikacja


Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu? 

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu    kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim    

 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydane    przez OKE.    


Zalety nauki na kkz: 

 • uczestnicy kursu realizują    podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie,    którego wyodrębniono daną kwalifikację,        

 • w kursie może wziąć udział    każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum    lub 8-letnią szkołę podstawową,        

 • uczestnikami kursu mogą być    zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,        

 • kkz są szansą na zdobycie nowego    zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich    kwalifikacji,        

 • prawo do wykonywania czynności    zawodowych można uzyskać już w 10 miesiącach ,       

 • dzięki zaocznej organizacji    zajęć uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi    obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,     

 • uczestnicy kursu są zobowiązani    do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje    zawodowe,    

                           

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
a) przygotowania planu zdjęciowego,
b) rejestrowania obrazu,
c) obróbki i publikowania obrazu;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
b) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Zarezerwuj miejsce już dziś!