KKZ Technik rachunkowości (EKA.05,EKA.07)

 

    Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:


 • zdobycie nowego zawodu    

 • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę    zawodu,     

 • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od    wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej    kwalifikacji,    

 • uzupełnienie swojego wykształcenia,     

 • udoskonalenie swoich umiejętności,    

 • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.    


Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie.

    

 • podstawowe,       

 • gimnazjalne,    

 • zawodowe,    

 • średnie,    

 • wyższe.    


Jakie dokumenty należy złożyć?

 • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowej    /gimnazjum /zawodowej /średniej,     

 • kwestionariusz osobowy,   

 • umowa   

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do    kształcenia w zawodzie, ( skierowanie wydawane w sekretariacie    Szkoły )


Kwalifikacje:

               

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

   

 1. prowadzenia    rachunkowości, 

 2. prowadzenia analizy finansowej,


EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

 

 1. rozliczania danin    publicznych,    

 2. rozliczania    wynagrodzeń,

      
 3. rozliczania    składek pobieranych przez ZUS.


Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji ?

1 rok / jedna kwalifikacja


Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.


Co otrzymasz po ukończeniu kursu?

   

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu    zawodowego w języku polskim       

 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydane    przez OKE.    Zalety nauki na kkz:

   

 • uczestnicy kursu realizują podstawę programową    obowiązującą w zawodzie, w zakresie,   którego wyodrębniono    daną kwalifikację,   

 • w kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat    oraz ma ukończone minimum gimnazjum lub 8-letnią szkołę    podstawową,    

 • uczestnikami kursu mogą być zarówno osoby pracujące,    uczące się jak i bezrobotne,    

 • kkz są szansą na zdobycie nowego zawodu, przekwalifikowanie    się lub podniesienie swoich kwalifikacji, 

 • prawo do wykonywania czynności zawodowych można uzyskać    już w 10 miesiącach ,     

 • dzięki zaocznej organizacji zajęć uczestnictwo w kursie    nie koliduje z innymi   obowiązkami zawodowymi czy nauką w    systemie szkolnym,    

 • uczestnicy kursu są zobowiązani do przystąpienia do    egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,    

     

  Nie trać czasu – podnieś swoje szanse na rynku pracy :)