Opiekun Medyczny

 

Słuchacz podczas trwania nauki zdobędzie informacje na temat opieki nad osobami niesamodzielnymi, pozna podstawy anatomii i fizjologii z elementami pierwszej pomocy. Wśród przedmiotów znajduje się także nauka języka obcego, zawodowego, a także podstawy języka migowego. Zdobędzie również wiedzę na temat zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, zabiegów higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych.


System nauki:

Stacjonarny ( trzy dni w tygodniu )

Jak długo trwa nauka?

1.5 roku

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

MED.14 Świadczenie usług medyczno – pielęgnacyjnych osobie chorych i niesamodzielnej


Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)