Technik Bezpieczeńtwa i Higieny Pracy

 

 

 

Celem kształcenia jest jak najlepsze przygotowanie Absolwentów do wykonywania zadań realizowanych w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy w tym: 

- oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; 

- rozwiązywania bieżących problemów technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy; 

- współuczestniczenia w ustalaniu okoliczności, przyczyn wypadków i chorób zawodowych;

- organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

System nauki:

Zaoczny

Jak długo trwa nauka?

1.5 roku

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

(BPO.01) Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)