KKZ Kadry i Płace

Kwalifikacja EKA.05 przeznaczona jest szczególnie dla osób, które interesują się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych oraz gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych. Nabyte umiejętności zawodowe w zakresie kwalifikacji EKA.05. stwarzają szansę zatrudnienia na stanowisku np. pracownika działu kadrowo-płacowego lub księgowego w firmach prowadzących uproszczoną księgowość np. książkę przychodów i rozchodów oraz umożliwiają prowadzenie własnej działalności. 


Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat bez względu na posiadane wykształcenie.

 • podstawowe,    

      
 • gimnazjalne,    

      
 • zawodowe,    

      
 • średnie,    

      
 • wyższe.    

Jakie dokumenty należy złożyć?   

 • świadectwo ukończenia    odpowiednio szkoły podstawowej /gimnazjum /zawodowej /średniej,    

      
 • kwestionariusz osobowy,    

      
 • umowa

      
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do    kształcenia w zawodzie, ( skierowanie wydawane w sekretariacie    Szkoły )

Kwalifikacje: 

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej


Jak długo trwa nauka na kursie w ramach kwalifikacji ?

1 rok


Co daje ukończenie kursu?

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i prawo do wykonywania zawodu w zakresie posiadanej kwalifikacji.

Co otrzymasz po ukończeniu kursu?  

 • Zaświadczenie MEN o ukończeniu    kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim    

   

 • Certyfikat potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydane    przez OKE.    


Zalety nauki na kkz: 

 • uczestnicy kursu realizują    podstawę programową obowiązującą w zawodzie, w zakresie,    którego wyodrębniono daną kwalifikację,    

      
 • w kursie może wziąć udział    każdy, kto ukończył 18 lat oraz ma ukończone minimum gimnazjum    lub 8-letnią szkołę podstawową,    

      
 • uczestnikami kursu mogą być    zarówno osoby pracujące, uczące się jak i bezrobotne,    

      
 • kkz są szansą na zdobycie nowego    zawodu, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich    kwalifikacji,    

      
 • prawo do wykonywania czynności    zawodowych można uzyskać już w 10 miesiącach ,    

      
 • dzięki zaocznej organizacji    zajęć uczestnictwo w kursie nie koliduje z innymi    obowiązkami zawodowymi czy nauką w systemie szkolnym,    

      
 • uczestnicy kursu są zobowiązani    do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje    zawodowe,    

   
Nie trać czasu – podnieś swoje szanse na rynku pracy??