Opiekunka Dziecięca

Po ukończeniu zawodu uzyskasz uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3. Pomoże Ci to rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym. Słuchacz nabywa wiedzę dotyczącą opieki, wychowania i edukacji dzieci. Uzyskuje informacje na temat pielęgnacji i wychowania dzieci zdrowych, chorych i niepełnosprawnych. Uczy się dbać o rozwój psychomotoryczny dziecka w środowisku domowym. Kierunek jest przeznaczony dla osób z wykształceniem co najmniej średnim, egzamin maturalny nie jest wymagany. 

 

System nauki:

Zaoczny 

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

( SPO.04) Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Ile to kosztuje?

Szkoła jest BEZPŁATNA przez cały czas trwania nauki.


DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:

1. Formularz zgłoszeniowy (wypełniony osobiście w sekretariacie szkoły).

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale do wglądu, w przypadku świadectw z zagranicy wraz z tłumaczeniem tłumacza przysięgłego na język polski.

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo w sekretariacie szkoły a badania są bezpłatne)